Margaret May Damen

Photograph © Beowulf Sheehan www.beowulfsheehan.com